اپلیکیشن استعدادیابی

testapplication

اپلیکیشن استعدادیابی ساشا :

آزمون جامع استعدادیابی از ترکیب سه آزمون رغبت سنجی، ویژگی‌های جسمی و ویژگی‌های روانی برای گروه‌های سنی مختلف تشکیل شده است؛ در  این اپ از آزمونهای کلاسیک نظیر تست ریون، وکسلر، استرانگ و تست میشل گولکن و آزمونهای تخصصی تری استفاده شده است .

Clientنرم افزاری سپیلا
Projectطراحی اپلیکیشن
View Project
000