اندیشه مهتران

mwhtara

کانون دانش محور مهتران :

با بیش از ۴ سال تجربه در محافل دانشگاهی و ارتباط مستمر با جامعه صنایع و سازمان های مختلفو بهره گیری از و بهره گیری از اساتید برجسته به عنوان کانونی برای ارتقاء توانایی های فردی و سازمانی در حال فعالیت می باشد .تصویر بزرگ

Clientاندیشه مهتران
Projectوب سایت
View Project
000